Projekty školy - Vize 2011

Vize 2011

Modernizace výukového procesu a inovace ŠVP
zkrácený název: Vize 2011

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3343

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
EU peníze školám, oblast podpory 1.4

Žadatel: ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.

Datum zahájení projektu: 1.9.2011
Datum ukončení projektu: 28.2.2014

Cíle projektu:
- Zvýšit konkurenceschopnost školy na trhu poptávky v regionu Liberce a blízkém okolí zlepšením technického vybavení školy, zakomponováním moderních vyučovacích metod do výukového procesu a zpopularizováním výuky žákům
- Vybavit školu moderní ICT technikou, interaktivními technologiemi, umožnit vyučujícím výuku a práci na co nejvyšší úrovni, s didaktickou technikou srovnatelnou s ostatními základními školami v regionu
- Zajistit žákům a pedagogům snadný přístup k ICT rekonstrukcí nevyhovující učebny výpočetní techniky
- Úpravy ŠVP ve smyslu inovace vzdělávacích strategií a zkvalitnění výuky vybraných předmětů
- Zlepšení stávajícího stavu čtenářské a informační gramotnosti žáků, podpora rozvoje čtenářských dovedností u žáků v rámci vybraných předmětů
- Umožnit žákům snadnější přístup k nejnovějším poznatkům prostřednictvím internetu a nejmodernějších výukových technologií a programů
- Intenzivnější didaktické působení, zkvalitnění výukového procesu, úspěšnější naplňování strategií zakotvených v ŠVP, efektivnější osvojování klíčových dovedností žáky a individuální přístup k žákům prostřednictvím individualizace předmětů český jazyk, cizí jazyky a informatika
- Inovace didaktických postupů a využívání nových výukových materiálů, tvorba originálních vzdělávacích pomůcek

Cílové skupiny projektu:
Prvořadou cílovou skupinou projektu jsou pochopitelně žáci. Předpoklad je, že projektem budou ovlivněni všichni žáci školy. V době zahájení projektu bude škola registrovat zhruba 330 žáků. Lze odhadnout, že v ideálním případě by mohlo z projektu profitovat minimálně 360 dětí ve školních letech 2011/12 a 2012/13.
Do projektu bude přímo zapojeno minimálně 10 pedagogů. Z toho minimálně 7 se bude přímo podílet na aktivitách spojených s individualizací vybraných předmětů. A minimálně 10 se bude podílet na tvorbě vzdělávacích materiálů v rámci inovace výukových metod.

Realizace
Škola bude čerpat částku 1 658 800 Kč. Část z těchto prostředků investuje do individualizace v oblastech čtenářské a informační gramotnosti (144 odučených hodin), výuky anglického jazyka (288 odučených hodin) a využití ICT (144 odučených hodin). Konkrétní třídy budou ve vybraných předmětech (český jazyk, anglický jazyk a informatiky) rozděleny na menší vzdělávací skupiny, které umožní vyučujícím efektivnější individuální přístup k jednotlivým žákům.
Podstatnější část finančních prostředků (zhruba 1 200 000,- Kč) bude využita na modernizaci a zkvalitnění výuky, v jejímž rámci škola inovuje vybavení počítačové učebny a zmodernizuje výuku konkrétních odborných předmětů
Za účelem modernizace výuky budou vytvořeny a ve výuce vyzkoušeny nové didaktické produkty: 360 digitálních výukových materiálů, 216 vzdělávacích materiálů ke konkrétním předmětům a vzdělávacím oblastem.
Zvýší se počet interaktivních zobrazovacích zařízení, které budou instalovány ve vybraných třídách 1. i 2. stupně. Učebna výpočetní techniky projde kompletní rekonstrukcí a bude vybavena 25 kvalitními žákovskými počítači, které umožní rychlý a nekomplikovaný přístup k informacím a internetu.
Určený počet pedagogů (6) bude proškolen v oblasti práce s moderními didaktickými pomůckami a tvorbou interaktivních výukových materiálů. Všichni proškolení zaměstnanci školy prokáží obdržené informace a dosažené znalosti příslušným certifikátem. Jejich vytvořené vzdělávací a digitální učební materiály obohatí výuku v následujících dvou školních letech a žáci se s nimi seznámí ve vyučovacích hodinách dějepisu, prvouky, českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, zeměpisu a dalších předmětů.

Nákup a instalace ICT vybavení
Vedení školy vyhlásilo 3.7.2012 veřejnou zakázku na nákup a instalaci 27 počítačů a 4 interaktivních tabulí za účelem technické realizace projektu „Vize 2011“. Jednalo se o zakázku malého rozsahu, zadávanou postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v souladu s ustanovením § 18, odst. 3).

Výsledek hodnocení nabídek
Dne 1. 8. 2012 byla ředitelem školy (zadavatel) na základě komisí provedeného hodnocení předložených nabídek podle v zadání specifikovaných kritérií jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy: AWEA s.r.o.
Vítězství nabídky firmy Awea vyplynulo ze souhrnného hodnocení dílčích kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. Při posouzení předložené nabídkové ceny a odborné úrovně technického řešení předmětu výběrového řízení dosáhla vybraná firma nejvyššího počtu bodů. S vítěznou firmou byla podepsána kupní smlouva o realizaci předmětu zakázky.

XLS Hodnocení nabídek ke stažení ve formátu XLS

PDF Smlouva se společností Avea

Přehled vytvořených učebních materiálů

P. č. Název sady: Předmět, ročník: Obsah: Autor:
01 Antika Dějepis, 6. 20 prezentací (PowerPoint) R. Hanuš
02 Dějiny 20. století Dějepis, 9. 20 prezentací (PowerPoint) V. Sabáčková 
03 Pracovní texty Český jazyk, 4.-9. roč. 36 pracovních listů (Word) L.Janatová, S.Sedláková, J.Vojčiniaková
04  Práce s textem Dějepis, 6.-9. ročník  36 pracovních listů (Word) R. Hanuš, E. Klimentová, V. Sabáčková
05 Texty ke čtení Český jazyk, 3. ročník 36 pracovních listů (Word) S. Sedláková
06 Slovní úlohy Matematika, 6.-9. roč. 36 pracovních listů (Word) M. Stodola
07 Angličtina I. Anglický jazyk, 3. roč. 36 pracovních listů (Word) K. Hejlíková
08 Angličtina II. Anglický jazyk, 4. roč. 36 pracovních listů (Word) K. Hejlíková
09 Výkladová cvičení Český jazyk, 6. roč. 20 prezentací (PowerPoint) J. Vojčiniaková
10 Naše vlast Vlastivěda, 4. roč. 20 prezentací (PowerPoint) S. Sedláková
11 Evropa ve středověku Dějepis, 7. roč. 20 prezentací (PowerPoint) R. Hanuš
12 Kraje České republiky Vlastivěda, 5. roč. 20 prezentací (Smart) V. Chlumská
13 Podnebné pásy Přírodověda, 5. roč. 20 prezentací (Smart) K. Prokophová
14 Práce s Open Office Informatika, 6.-9.roč. 20 prezentací (Impress) D.Keršláger
15 Začínáme s němčinou Německý jazyk, 8.roč. 20 prezentací (PowerPoint) R. Hanuš
16 Počítačová grafika Výtvarná výchova, 7.r. 20 prezentací (Impress) D. Keršláger
17 Mluvnice Český jazyk, 7.-9.roč. 20 prezentací (PowerPoint) L. Janatová
18 Začínáme s angličtinou Anglický jazyk, 4. roč. 20 prezentací (PowerPoint) K. Hejlíková
19 Čes.země ve středověku Dějepis, 7. ročník 20 prezentací (PowerPoint) R. Hanuš
20 Algebra Matematika, 6.-8.roč. 20 prezentací (Activ) M. Stodola
21 Evropa Zeměpis, 8. roč. 20 prezentací (Activ) D. Kadlečík
22 Novověk Dějepis, 8. roč. 20 prezentací (PowerPoint) V. Sabáčková
23 Neboj se češtiny Český jazyk, 2. roč. 20 prezentací (Smart) P. Mudrová
24 Matematika hravě Matematika, 2. roč. 20 prezentací (Smart) P. Mudrová

O vytvořené učební materiál lze bezplatně požádat na zs16@volny.cz

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”