O škole - Rada rodičů

Rada rodičů, 16.9.2020

1)    Příspěvek SRPŠ

… 400,- Kč,

za sourozence …200,-Kč (starší platí 400,-)

2)    Hospodaření SRDPŠ

Rada rodičů byla seznámena s přehledem ročního hospodaření SRPDŠ (k nahlédnutí na webu: http://www.zsuskoly.cz/o-skole/informace-vedeni-skoly/

- Sociální fond: ve fondu je k začátku nového školního roku 11.597 ,- Kč,

- Sportovní fond: stav fondu k 1.9.2019 … 0,- Kč

Ředitel školy děkuje rodičům, kteří v minulém školním roce darovali nebo zajistili škole sponzorský dar prostřednictvím sdružení rodičů i osobně.

I v tomto školním roce lze navrhnout čerpání ze sociálního fondu SRPDŠ pro děti (na obědy, školu v přírodě, placené školní aktivity)

3)    Sběr papíru bude ve školním roce 2020-21 opět v režii SRPŠ. Zisk ze sběru se jednotlivým třídám bude podle množství (hmotnosti) doneseného papíru rozdělovat v poměru 1:0,7 (1kg papíru = 0,7,- Kč do třídního fondu)

4)    Volby do školské rady

V průběhu následujících třídních schůzek proběhnou volby do školské rady. Školská rada je orgán školy, který umožňuje oprávněným osobám (zákonným zástupcům žáků), zaměstnancům a zřizovateli podílet se na správě školy. Aktuálně má 6 členů: 2 zástupci oprávněných osob, 2 zaměstnanci školy, 2 osoby pověřené zřizovatelem (Statutární město Liberec)

Harmonogram voleb:

- Do 18. listopadu 2020 lze podávat řediteli školy návrhy na kandidáty do školské rady. Podání lze uskutečnit osobně (do rukou ředitele školy) nebo poštou na adresu ředitele školy.

       Součástí návrhu jsou dva dokumenty: „Návrh“ a „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou (oba dokumenty budou na webu školy)

Kandidáta pro volby může navrhovat každý zletilý občan, může navrhnout i více kandidátů. Může navrhnout i sám sebe.

- 23. listopadu 2020 bude zveřejněna na webových stránkách a ve veřejně přístupném prostoru školy (vestibul budovy A) listina kandidátů

- 3. prosince 2020 – proběhnou VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY oprávněných osob, (v průběhu tříd.schůzek)

- 8. prosince 2020 budou oznámeny výsledky voleb prostřednictvím webových stránek a na veřejně přístupném místě školy (vestibul budovy A)

 5)    Ředitel školy prosí ty rodiče, kteří uvažují o poskytnutí finančních prostředků či věcných darů pro dobrou věc a prospěšný účel, aby zvážili možnost laskavého přispění formou sponzorského daru naší škole (vytvoření klidových zón ve škole, podpora čtenářské gramotnosti, obohacení výuky o tablety apod.)

6)    Zástupci rodičů vznesli dotaz, jak je škola připravena na případnou distanční výuku.

Škola se připravovala již v průběhu léta na možnost distanční výuky. Pro žáky a jejich rodiče je v případě přechodu na režim distanční výuky připraven systém „3 pilířů“:

1. Jednotný komunikační kanál mezi učiteli a rodiči = mail. Učitelé  budou používat mail jako komunikační prostředek i s žáky 5.-9. tříd.

2. Pro komunikaci s žáky, zadávání domácí práce, zasílání instrukcí a výukových materiálů slouží jednotná platforma: google-classroom. Žáci se do této aplikace snadno dostanou ze své školní mailové schránky. Najdou zde složky s učivem jednotlivých předmětů.

3. Pro rodiče bude sloužit jako jednoduchý přehled výuky: web „Distanční výuka“.

Na tomto webu bude ucelený přehled všech úkolů a domácí přípravy u konkrétní třídy ze všech předmětů na celý týden. Rozsah učiva, konkrétní úkoly a instrukce pro žáky umístí jednotliví učitelé na web vždy před začátkem nového týdne a zveřejněny budou v neděli po 20. hodině. Žáci a rodiče si tedy budou moci lépe naplánovat a zorganizovat domácí studium s ohledem na týdenní program rodiny.

Během třídních schůzek třídní učitelé a učitelé odborných předmětů seznámili rodiče s nástroji distanční výuky.

Někteří zástupci rodičů vyjádřili nejistotu a obavy, zda je správné spoléhat se při distanční výuce prioritně na internet a digitální technologie.

Internet a digitální platformy představují účelný a rozšířený prostředek komunikace a zadávání učiva. Mail představuje nejspolehlivější a snadno dostupný komunikační kanál mezi rodinami a školou. Během třídních schůzek škola realizovala dotazníkové šetření, jehož účelem bylo zjistit konektivitu rodin a dostupnost PC, notebooků, tabletů a jiných zařízení pro žáky při výuce „z domova“. Ačkoliv v médiích zaznívají názory, že školy mohou zapůjčit zařízení rodinám, které jej nemají, pravda je taková, že škola nedisponuje zařízeními, která by mohla poskytovat a není v jejích možnostech ani rodinám zařizovat internetové spojení. V případě přechodu na distanční výuku bude žákům a rodinám bez internetového připojení opět umožněno vyzvednout si instrukce a úkoly v tištěné podobě ve škole. Ale zároveň je třeba vnímat i fakt, že jako se na možnost distanční výuky připravuje škola, měli by se na ni připravovat i rodiče žáků

← Zpět na seznam zápisů

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”