Pro žáky i rodiče - Školní jídelna

Vedoucí jídelny: Hana Nosková
tel.: +420 485 150 744

č.účtu: 5451492/0800

Aktuální jídelní lístek a konkrétní informace k platbám, odebraným obědům, odhlášení a objednávání jídel na www.strava.cz.

INFORMAČNÍ MÉDIUM - ČIPY

Žáci si vyzvedávají obědy prostřednictvím svého elektronického čipu.

Nový strávník musí provést následující kroky: 1. Registraci, 2. Platbu příslušných obědů a 3. Vyzvednutí čipu

1.       REGISTRACE

Pro registraci strávníka do elektronického systému objednávání stravování je třeba podniknout následující kroky:

- Přihlášení: Rodiče se dostaví osobně do kanceláře školní jídelny, obdrží bližší instrukce, vyzvednou si čip. Platba prvního měsíce stravného a čipu proběhne v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

- Zaslat email na adresu: jidelna@zsuskoly.cz ve znění: „Žádám o zřízení internetového objednávání stravy pro mou dceru/mého syna: jméno dítěte a třída“.

- Od správce programu obdrží rodiče do mailu přihlašovací údaje.

- Na stránce www.strava.cz zadáte číslo školy: 10154 (přihlašovací heslo školy). S pomocí přihlašovacích údajů získáte přístup k účtu svého dítěte. Budete moci kontrolovat jeho docházku do jídelny a provádět výběr (rezervaci) a odhlašování jídel.

2.       PLATBY OBĚDŮ

Rodiče si musí pohlídat, aby obědy byly zaplacené. Stravné musí být uhrazeno nejpozději den předcházející odběru oběda. V opačném případě neumožní automatický systém objednávání výdej jídla žákovi.

Platba bankovním převodem

Rodiče si zadají trvalý příkaz k úhradě z vlastního účtu na účet školy: 5451492/0800, - - variabilní symbol = evidenční číslo žáka (žák obdržel při přihlášení ke stravování do školní jídelny),

- datum splatnosti do 20. dne na následující měsíc

- Iidentifikace plátce. Do zprávy pro příjemce rodiče uvedou: účel platby a jméno dítěte (např.: stravné, Jan Novák, 1.A)

Ceny záloh:
7 – 10 let (cena oběda: 32,- Kč) … 640,- Kč
11 - 14 let (cena oběda: 35,- Kč) … 700,- Kč
15 a více (cena oběda: 38,- Kč) … 760,- Kč
Cizí strávníci: cena 1 oběda … 85,- Kč

Pozn: noví zájemci o platbu bank.převodem si musí vyzvednout variabilní symbol u vedoucí šk.jídelny nebo si jej vyžádat mailem (jidelna@zsuskoly.cz)

Pouze v mimořádných případech lze platit obědy v hotovosti v kanceláři školní jídelny – v časech 7:15 – 8:00 nebo 11:30 – 14:00 od 20. dne v měsíci na následující měsíc. Avšak nejpozději den před odběrem oběda. Na základě platby obdrží strávník na vyžádání doklad o zaplacení. Stravné se platí na celý měsíc, nebo na konkrétní dny (po osobní domluvě s vedoucí šk.jídelny nebo mailem).

3.       VYZVEDNUTÍ ČIPU

Žák (nebo jeho zákonný zástupce) zakoupí čip v kanceláři vedoucí školní jídelny. Cena snímacího čipu je 125,- Kč. Po odhlášení ze stravování a vrácení čipu, bude záloha 125,- Kč vrácena.

VÝBĚR OBĚDŮ

V nabídce jídelního lístku jsou v určených dnech dvě hlavní jídla (A a B), přičemž první jídlo (A) bude předvolené pro všechny. Žáci (nebo rodiče) mají možnost přes internet (www.strava.cz) realizovat výběr jídla B. Pokud tak neučiní, automaticky systém počítá s tím, že mají vybráno jídlo A. Výběr jídla lze provést jen na portálu www.strava.cz, zaměstnanci školy změnu jídel neprovádí.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

  • Odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem. Odhlášení oběda na týž den se provádí pouze ve výjimečných případech (náhlé onemocnění), ale nejpozději do 8,00 hod ráno. Při pokračování nemoci žáka je třeba další obědy odhlásit alespoň den předem.
  • Za neodhlášený či neodebraný oběd se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.
  • Odhlášení obědu se provede jedním z následujících způsobů:
  1. prostřednictvím elektronického systému: www.strava.cz (číslo školy: 10154), nejméně 48 hodin předem, automatický časový zámek uzavírá odhlašování obědů příslušný den v 7:30, poté už není odhlášení obědu tímto způsobem možné
  2. telefonicky v kanceláři školní jídelny (tel: 485 150 744) do 8:00 příslušný den
  3. emailem na: jidelna@zsuskoly.cz do 8:00 příslušný den
  4. osobně v kanceláři školní jídelny do 8:00 příslušný den

ZTRÁTA ČIPU

  • Pokud žák zapomene čip, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny (kteroukoliv dopolední přestávku) a obdrží náhradní stravenku.
  • Při ztrátě čipu si žák (jeho zákonný zástupce) vyzvedne v kanceláři školní jídelny nový čip a opět složí zálohu ve výši 125,- Kč.
Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”