Pro žáky i rodiče - Kariérové poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Zatloukalová

Kontakty:
telefon: 485 151 015 (spoj.)
e-mail: jitka.zatl@seznam.cz
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: dle telefonické domluvy

  • informační a poradenská činnost při volbě povolání
  • poradenská činnost pro žáky s předčasným odchodem ze ZŠ
  • zabezpečení testování žáků k volbě povolání na úřadu práce
  • řešení výchovných i rodinných problémů se žáky

Důležitá telefonní čísla a webové stránky:
www.msmt.cz
www.edulk.cz
www.istp.cz
www.gwo.cz
www.infoabsolvent.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Liberec: 482 710 517
Středisko výchovné péče ČÁP : 482 750 807, 482 757 257, mobil: 728 145 169
Linka důvěry – 485 177 177 – nonstop, mobil: 606 450 044

Informace k přijímacímu řízení

1) Volba střední školy

Po úspěšném dokončení povinné školní docházky rodiče se svými dětmi řeší otázku, jakou zvolit střední školu. Pokud mladí lidé vědí, co by chtěli jednou dělat, není problém nasměrovat je na příslušnou školu či učební obor. Mnozí žáci však často nemají žádnou představu o svém budoucím povolání. V takovém případě je dobré ve spolupráci se školou, výchovným poradcem, třídním učitelem či úřadem práce pečlivě zhodnotit možnosti žáka, jeho ambice a na základě toho mu dobře poradit.

Na naší základní škole absolvují žáci v devátém ročníku přednášku, test k volbě povolání a osobní pohovor na Úřadu práce v Liberci. Informace o možnostech studia na středních školách libereckého kraje nabízí brožura – Přehled oborů středních škol v Libereckém kraji. Tuto brožuru obdrží všichni vycházející žáci.

2) Přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat 2 přihlášky.

Vyplněnou přihlášku žák odevzdá ke kontrole výchovné poradkyni během měsíce října (umělecké školy) či února (ostatní školy).

Ředitel základní školy potvrdí klasifikaci posledních dvou ročníků. Pokud střední škola požaduje zdravotní potvrzení, vydá jej ošetřující lékař.

Žák nebo jeho zákonný zástupce pak odešle přihlášku na příslušnou střední školu do 30.11. (školy s talentovou zkouškou) nebo do 15.3.do ostatních oborů vzdělávání.

Pro další kola přijímacího řízení (pokud je ředitel vyhlásí) může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.

3) Termíny přijímacího řízení

Ředitel střední školy stanoví termín přijímacío řízení. Pokud se koná přijímací zkouška, stanoví se dva termíny. Uchazeč na přihlášce uvede vybraný termín přijímací zkoušky. Konkrétní termíny pro rok 2012/2013 budou zveřejněny počátkem školního roku 2012/2013.

4) Výsledky přijímacího řízení, rozhodnutí, odvolání

Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky.

Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě nebo na webových stránkách školy.

Zveřejněním seznamu přijatých žáků se rozumí oznámení výsledků. Tyto se již nezasílají poštou.

Výsledky budou zveřejněny po dobu 15 dnů.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je možno se odvolat do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o nepřijetí.

5) Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu vzdělávat se na střední škole, žák jej odevzdá ode dne oznámení o přijetí na školu do 10 dnů řediteli školy, na které se rozhodl studovat.

Zápisový lístek vydává ředitel základní školy do 15. března.

Zápisový lístek se vydává pouze jeden. V případě ztráty zápisového lístku se vydává náhradní zápisový lístek.

Zápisový lístek se může uplatnit pouze jednou,výjimkou je případ, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

Pokud žák vezme zápisový lístek zpět, vzdává se práva být žákem dané střední školy!

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”