Aktuality - Zveřejnění kandidátů do školské rady

Zveřejnění kandidátů do školské rady

13. 9. 2021

Ředitel školy zveřejňuje k dnešnímu dni v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) a platným Volebním řádem pro volby do školských rad (vydaným Statutárním městem Liberec) jména navržených kandidátů z řad oprávněných osob pro volby do Školské rady.

 

 Školská rada je volený orgán školy. Schází se minimálně dvakrát ročně, mezi její pravomoci patří schvalování rozpočtu a organizačního řádu školy či hodnocení práce vedení školy. Školská rada naší školy je šestičlenná. Tvoří ji 2 zástupci zřizovatele, 2 zvolení pedagogové školy a 2 zvolení zástupci oprávněných osob. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

 

 Volby zástupce oprávněných osob do Školské rady se uskuteční ve čtvrtek 23.9.2021  v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce žáka naší školy má právo a možnost se v době mezi 16:30 - 18:30 hod. dostavit do volební místnosti (v prostoru 4. oddělení školní družiny v přízemí hlavní budovy školy vedle vstupu do školní jídelny) a provést volbu kandidáta.

 

Ředitel školy obdržel v řádném termínu následující návrhy na kandidaturu pro volby do školské rady:

Zástupce oprávněných osob:

pan Daniel Princ, zákonný zástupce 2 žáků (2.A a 7.B)


pan Ing. Vladislav Rozsypal, zákonný zástupce 2 žáků (3.B a 5.A)


 Hlasování

 ·         Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volič upraví hlasovací lístek tak, že označí křížkem jméno vybraného kandidáta.

 ·         Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Pokud volič není osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost (např. platným občanským průkazem).

 ·         Zvoleni budou dva kandidáti, kteří ve volbách získají nejvíce hlasů. Ačkoliv počet navržených kandidátů odpovídá počtu volených zástupců oprávněných osob, volby je nutno realizovat, aby zvolení kandidátů bylo platné.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”