Aktuality - Volby do školské rady

Volby do školské rady

23. 5. 2021

Vážení rodiče,

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy „VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY“.

Školská rada je volený orgán školy.  Mezi její pravomoci patří např. schvalování výroční zprávy a změn školního řádu či Školního vzdělávacího programu. Rovněž se vyjadřuje k hodnocení práce ředitele školy. Funkční období členů školské rady jsou 3 roky.

Školská rada zřízená při ZŠ Liberec, U Školy 222/6 p.o. má 6 členů: 2 zástupce zřizovatele, 2 pedagogy, 2 oprávněné osoba (zákonní zástupci žáků)  

V roce 2020 skončilo tříleté funkční období současných členů školské rady. Z rozhodnutí ministra školství je škola povinna vyhlásit a zrealizovat volby do tří měsíců od ukončení distanční výuky. Na základě výsledků voleb pak bude vytvořena školská rada pro následující funkční období.

Ředitel školy stanovil harmonogram voleb pro oprávněné osoby:

Harmonogram voleb do školské rady 2021:

Do 7. června 2021 lze podávat řediteli školy návrhy na kandidáty do školské rady. Podání lze uskutečnit osobně (do rukou ředitele školy) nebo poštou na adresu ředitele školy.

        „Návrh“ musí obsahovat:

1.                  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu

2.                  2. podpis navrhovatele

3.                3. musí být přiloženo vlastnoručně podepsané „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou

(oba dokumenty na http://www.zsuskoly.cz/dokumenty-skoly/dokumenty-ke-stazeni/)

Kandidáta pro volby může navrhovat každý zletilý občan, může navrhnout i více kandidátů. Může navrhnout i sám sebe.

11. června 2021 bude zveřejněna na webových stránkách a ve veřejně přístupném prostoru školy (vestibul budovy I.) listina kandidátů

- Ve dnech 22. - 23. června 2021 – proběhnou VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Oprávněné osoby mohou provést hlasování v době od 8:00 do 14:00 v kanceláři školy, od 14:00 do 16:30 ve školní družině na budově B.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič hlasuje osobně. Z navržených kandidátů budou do školské rady zvoleni dva s nejvyšším počtem obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů se pořadí kandidátů stanoví losem.

25. června 2021 budou oznámeny výsledky voleb prostřednictvím webových stránek a na veřejně přístupném místě školy (vývěska na vstupních dveřích budovy A). 

Prosím rodiče, aby navrhli kandidáty na místa dvou zástupců oprávněných osob ve školské radě, a své návrhy mi předali do pondělí 7.5.2021.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”