Aktuality - Zápis do 1.ročníku

Zápis do 1.ročníku

28. 3. 2021

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v jeho aktuálním platném znění, vyhlašuje ředitel školy zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022.

Zápis se týká především dětí narozených v době od 1.9.2014 do 31.8.2015 (tzn. těch, které dosáhnou 6 let do 31.8. 2021) a rovněž dětí, které získaly odklad povinné školní docházky.  Na žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které dovrší  6 let do 31.12.2021. K tomu je třeba doporučení pedagogicko – psychologické poradny (dále PPP)Děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2022 musí mít doporučení jak z PPP, tak od dětského lékaře.

Termín zápisu: Přijímání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání bude od úterý 20. dubna do čtvrtka 22. dubna 2021.

Průběh zápisu:

V souvislosti s rozsahem opatření přijatých vládou ČR proti šíření epidemie koronaviru bude průběh zápisu přizpůsoben zásadám uplatňovaným v době nouzového stavu. Zápis letos proběhne bohužel bez přítomnosti dětí. Abychom budoucím školáčkům dopřáli odpovídající zážitek, uspořádáme na začátku školního roku pro prvňáčky vstupní slavnost. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (podané zákonnými zástupci) bude škola přijímat v termínu od 20. dubna do 22. dubna 2021. Zákonný zástupce může k podání žádosti využít některý z následujících způsobů: 

1. zasláním do datové schránky školy (axrmpc9) prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce, pokud ji má zřízenou

2. poštou na adresu školy, 

3. osobním podáním v hlavní budově školy (budova "A", U Školy 222/6).

Termín administartivního zahájení správního řízení bude 22.4.2021. Pokud zákooný zástupce využije možnost 1 nebo 2, musí k žádosti přiložit i kopii či sken rodného listu dítěte.

 

Vyplnění žádosti:

Žádost zákonný zástupce vyplní v elektronickém portálu https://zapisyzs.liberec.cz. Pro zaevidování prvňáčka je vyžadováno číslo pojištěnce (uvedeno na kartě zdravotní pojišťovny dítěte).

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost vygenerovat a vytisknout žádost, si mohou domluvit vygenerování žádosti administrativním zaměstnancem školy. Na asistenci školního zaměstnance je možné se domluvit telefonicky (485 151 015) v pracovních dnech od 15.4. do 22.4.2021 (9:00 – 11:00).

ELEKTRONICKÝ PORTÁL: Statutární město Liberec vytvořilo elektronický portál pro zápis do všech libereckých základních škol. Odkaz na portál: https://zapisyzs.liberec.cz/Portál slouží jako podpora školám i rodičům pro zápis budoucích prvňáčků. Pro podávání elektronických žádostí bude portál zpřístupněn 1. dubna 2021. Termín uzávěrky je 22.4. 2021, přičemž na pořadí podávání žádostí nezáleží. Do 22.4.2021 musí zákonný zástupce zaevidovat budoucího prvňáčka v systému, vygenerovat a vytisknout si „ŽÁDOST O PŘIJETÍ“ (popř. Žádost o odklad). 


Výsledky zápisu:

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (rodiče vyplní na místě při zápisu) a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti. Na základě možností školy, danými stavebně technickými determinanty a hygienickými normami,  otevře naše škola v  příštím školním roce dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 50 žáků. Pokud rodiče budou chtít využít svého práva nahlédnout do spisu, mohou tak učinit 27.4.2021 v době od 8:00 do 10:00.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Liberec, U Školy 222/6 ve školním roce 2021/22:
1. Místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou (viz seznam spádových ulic níže). 

Dále budou děti přijímány dle následujících kritérií:
2. dítě, nemá trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ, ale má alespoň jednoho sourozence ve škole

3. dítě, nemá trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ, ale je aktivně zapojeno do programu Podpory sportovně talentované mládeže (na základě jmenného seznamu libereckého oddílu ledního hokeje a krasobruslení)

4. dítě s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

Odklad povinné školní docházky 

Pokud zvažují rodiče odklad povinné školní docházkymusí být jejich žádost o odklad doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo speciálního pedagogického centra – SPC) a vyjádřením odborného lékaře či klinického psychologa. Tyto přílohy je nutné předat vedení školy nejpozději do 31.5. 2021.

Děti, které získaly loni odklad docházky, se musí znovu dostavit k zápisu. Fakt, že dítě obdrželo odklad povinné školní docházky ve správním řízení v loňském roce, nemá žádný vliv na výsledek správního řízení ve věci nové žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Výsledky zápisu budou oznámeny:

1. zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na dveřích ve vestibulu školní budovy "A" U Školy 222/6 a na dveřích hlavního vchodu budovy "B" 28. října 94/31), 
2. na webových stránkách školy (www.zsuskoly.cz). 
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven 
na 17.5.2021. 

 

Spádový obvod Základní školy, Liberec, U Školy 222/6:

Americká (od ulice Na Františku po ulici Čerchovskou), Arne Nováka, Beskydská, Cechovní, Čerchovská, Dalimilova, Doubská (č. p. 339, 356, 169, 1009, 1002, 1207, 1077), Družstevní, Gagarinova, Hanychovská (č. p. 622, 743, 509, 454, 328, 463, 539, 557, 401, 552, 400, 413, 781, 610, 402, 758, 447, 565, 419, 483, 596, 602, 482, 481, 416, 550, 548, 394, 549, 540, 575, 541, 564, 832, 559, 879, 899, 857) Herbenova, Holečkova, Hraničářská, Husitská, Jeronýmova, Ještědská (č. p. 191, 253, 480, 481, 58, 374, 44, 360, 316, 45, 57, 387, 55, 52, 123, 124, 120, 422, 126, 125, 156, 51, 50, 515 -517, 535, 46), Jetelová, Jilmová, Jugoslávská, Kaprova, Karolíny Světlé, Klatovská, Klempířská, Kobrova, Kralická, Krkonošská, Krymská, Křižíkova, Langrova, Letní, Lounská, Máchova, Mostecká, Na Bojišti (od Volgogradské po Americkou), Na Louce, Nádraží (bez č.p. 294), Nákladní, Opočenská, Osadní, Ostružní, Pačesova, Palackého, Palmová, Příční, Rovná, Řepná, Řezbářská, 28. října, Slepá, Šeříková, Šumavská, Těšínská, Topolová, U Křížku, U Pekáren, U Plovárny, U Stadionu, U Školy, U Zlatého potoka, Úzká, V Údolí, Vajsova, Volgogradská (od Ještědské ke Kubelíkově), Votočkova.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”