Aktuality - Informace k ukončení prvního pololetí

Informace k ukončení prvního pololetí

16. 1. 2021

Vážení rodiče a milí žáci.

První pololetí školního roku bylo opět poznamenáno omezujícími opatřeními, která vyhlásila vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie koronaviru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bohužel nevyslyšelo přání široké pedagogické veřejnosti, aby byla pololetní klasifikace žáků z objektivních důvodů zrušena. Vedení Základní školy, Liberec, U Školy rozhodlo, že první pololetí aktuálního školního roku bude uzavřeno za následujících podmínek:

Učitelé budou hodnotit žáky na vysvědčení prostřednictvím standardní numerické klasifikace. Slovní hodnocení výsledků vzdělávání, kvality práce a dosažených pokroků jednotlivých žáků v prioritních a podstatných předmětech obdrželi rodiče před vánočními prázdninami.

Pololetní klasifikace se řídí podle příslušných ustanovení školního řádu.

Prvořadým cílem všech učitelů je, aby hodnocení bylo objektivní, spravedlivé a podložené dostatečným množstvím klasifikačních podkladů. Distanční výuka bohužel umožňuje jen v omezené míře ověření dosažených výsledků, znalostí a vědomostí žáků. S ohledem na specifika a nevýhody distanční výuky proto předpokládáme, že u mnohých žáků nebudou mít učitelé dostatek podkladů pro to, aby uzavřeli pololetní klasifikaci. V takovém případě bude žákovi pololetní klasifikace v konkrétních předmětech odložena. Klasifikační období lze prodloužit o maximálně 2 měsíce, tedy nejdéle do 31.3.2021.

Termín uzavření pololetní klasifikace byl stanoven na 20.1.2021. O případném odložení klasifikace u konkrétního předmětu se žáci a rodiče dozví od příslušných učitelů nejpozději 21.1.2021 mailem či jiným obvyklým způsobem. Žáci a rodiče budou rovněž informováni o podmínkách (způsob doplnění klasifikačních podkladů, rozsah učiva), za jakých bude klasifikace v daném předmětu doplněna a uzavřena.

Žáci budou v pololetí klasifikováni ze všech předmětů. Známku tedy obdrží i z předmětů, kterým v distanční výuce nebyl věnován velký prostor (TV, HV, PČ, HV, VV, volitelné předměty). Ačkoliv se nám zdá jako absurdní známkovat žáky z předmětu, jehož realizace byla z rozhodnutí MŠMT prakticky znemožněna (TV, HV), uvědomujeme si, že případnou neklasifikací našich žáků z těchto předmětů bychom je znevýhodňovali oproti žákům jiných škol. Nadále totiž zůstává v platnosti, že střední školy budou muset zohledňovat výsledky vzdělávání žáků na ZŠ při přijímacích zkouškách. Chybějící známky z TV a HV by tak mohli výrazně snižovat průměr dosažených známek našich žáků ve srovnání s žáky jiných škol.

I když stále nemáme informace, zda a kdy odpovědné orgány zmírní stav mimořádných opatření, pololetní vysvědčení bude vydáno v předem stanoveném termínu: 28.1.2021. Pokud vláda ČR a MŠMT umožní žákům fyzický pobyt ve škole, převezmou si žáci vysvědčení ve škole od svých třídních učitelů. Pokud i nadále bude platit zákaz fyzické přítomnosti žáků ve škole, předáme žákům výpis z pololetního vysvědčení po návratu do školy nebo si budou moci žáci či rodiče od uvedeného data vyzvednout vysvědčení v kanceláři školy.

I za současných podmínek a aktuálních mimořádných opatření se mohou žáci domluvit na individuální návštěvě ve škole (konzultaci s učitelem) za účelem doplňování klasifikace nebo při obtížích s obsahem distanční výuky.

Děkujeme žákům za aktivní přístup k prezenční i distanční výuce a rodičům za podporu a pochopení.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”