Aktuality - Úpravy provozu a organizace školy od1.9.

Úpravy provozu a organizace školy od1.9.

26. 8. 2020

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy.

Nový školní rok se bohužel neobejde bez společenských omezení a bez komplikací v souvislosti s opatřeními státu proti šíření nákazy koronaviru. V zájmu ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy musela škola přistoupit k určitým úpravám provozu a organizace školního procesu ve školním roce 2020/2021. Při zavedení mimořádných opatření škola vychází z těchto zásadních dokumentů:

- „Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ a

- „Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021 vydané Českou školní inspekcí“ (oba dokumenty jsou k nahlédnutí v „Informace vedení školy“.

 Organizační opatření a provozní úpravy:

·        Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

·        Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

·        Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních a studijních skupinách či kurzech

 Dezinfekce a hygienická prevence:

·        Dezinfekce bude připravena u vchodů do budov, ve třídách je dezinfekční mýdlo

·        V průběhu dopolední výuky bude probíhat průběžný úklid společných prostor a dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel).

·        Zaměstnanci školy budou dbát na časté a intenzivní větrání učeben (krátkodobě a intenzivně na začátku a na konci hodiny)

·        Žáci musí dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, měli by tedy s sebou ve škole mít dostatečnou zásobu jednorázových papírových kapesníků a dvě roušky.

 Povinnost školy zabránit osobám s příznaky onemocnění vstup do školy

·        Při vstupu žáků do budovy bude probíhat vstupní vizuální kontrola zdravotního stavu žáků určeným zaměstnancem školy (namátková kontrola bezkontaktním teploměrem), v případě podezření na možnou chorobu (včetně chřipky a jiných přenosných nemocí) nebo zjištění vyšší teploty bude žák umístěn do oddělené místnosti („izolace“) a rodiče budou vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

·        Pokud se u žáka v průběhu vyučování objeví kašel, rýma a další respirační obtíže, bude zaměstnanci školy vyzván, aby si nasadil roušku. Prosíme proto rodiče, aby zajistili dostatečnou zásobu roušek (alespoň 2), které žák bude mít vždy k dispozici.

Omezení setkávání žáků

·        Škola z provozních a organizačních důvodů a s ohledem na průběh výuky nemůže omezit přesouvání žáků mezi učebnami a potkávání na chodbách školy.

·        Jedním z dalších doporučení hygieniků je minimalizovat kontakt mezi žáky (omezit dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů). Ani tomuto požadavku nelze v podmínkách naší školy vyhovět.

·        Z důvodu zmenšení rizika přenosu nákazy mezi žáky budou v letošním roce zrušeny soutěže celostátního charakteru (olympiády). Škola přesto zvažuje uspořádání některých školních olympiád při dodržení hygienických zásad (distanční formou, na bázi domácí práce, bádání a výzkumu)

·        Třídy budou na obědy odcházet tak, aby se nepotkávaly… bude vytvořen rozpis odchodů na oběd (i v průběhu hodin). Ve školní jídelně během obědu budou přítomny pouze třídy stejného ročníku. Jejich žáci se i tak budou setkávat v průběhu výuky v rámci dělení hodin nebo volitelných předmětů. Mezi žáky a třídami ve školní jídelně bude dodržována bezpečnostní distance.

·        Jednotlivá oddělení školní družiny se budeme snažit vytvořit tak, aby docházelo k prolínání co nejmenšího počtu tříd. Přesto se nám nepodaří zabránit, aby v době ranní družiny (6:30 – 7:40) a „konečné družiny“ nedošlo ke kontaktu žáků z různých tříd a ročníků. Prosíme proto rodiče, aby děti na ranní družinu umisťovali jen v opravdu nutných případech a pokud mohou zajistit vyzvednutí dětí v 15:00, aby tak učinili.

·        Škola v průběhu letošního školního roku omezí akce a aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. V letošním školním roce se tak například bohužel neuskuteční populární „Halloween“. Školy v přírodě, harmonizační pobyty nebo lyžařský kurz nepovažujeme za akce s větším rizikem než je pobyt žáků ve škole, a budeme se snažit je realizovat v rámci daných aktuálních opatření. 

Systém sdílení informací

·        Jarní přerušení výuky a distanční vzdělávání nám dokázalo, jak je důležité, aby rodiče a učitelé byli v úzkém kontaktu a v zájmu žáků aktivně komunikovali. Prosím proto rodiče, aby spolupracovali nadále s učiteli, aktualizovali své kontaktní údaje (telefon, mail) a v případě jejich změny bez meškání školu informovali.

·        Obvyklé místo pro sdělování informací k organizaci a provozu školy: 1. na webu, 2. ve vestibulu hlavní budovy

Omezení pohybu cizích osob ve škole

·        V zájmu zajištění maximální ochrany zdraví žáků, zaměstnanců, našich rodin a přátel přistupujeme k omezení pohybu a pobytu osob ve škole, které nejsou žáky, zaměstnanci nebo se nepodílí na výchovně-vzdělávacím procesu.

·        Toto omezení musíme bohužel rozšířit i na rodiče žáků. Prosíme rodiče žáků, aby ke komunikaci s učiteli využívali distanční způsoby komunikace (mail, telefon). V případě nutnosti se osobní setkání rodičů a učitelů budou odehrávat v prostoru „Školního poradenského centra“ (v přízemí hlavní budovy, vpravo vedle vchodu). Rodiče se tedy nebudou pohybovat po škole.

·        I v případě ranní družiny a při vstupu dětí do budovy „B“ platí, že do budovy školy vstupuje pouze žák, nikoli rodič. Výjimku budou mít pouze rodiče prvňáčků po dobu prvních čtrnácti dnů školního roku. Prosíme, aby rodiče našich nejmenších žáčků cíleně rozvíjeli u svých dětí samostatnost a soběstačnost.

·        Cizím strávníkům bude umožněn vstup do školní jídelny v době mezi 11:00 – 11:15.

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:

1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

3. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Distanční výuka

-         V průběhu školního roku může dojít k situaci, že výuka v konkrétních třídách přejde do režimu distanční výuky. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

-        Pro případ distanční výuky bude komunikace učitelů s žáky, zadávání úkolů a instrukcí probíhat u 5. – 9. tříd v jednotné platformě = google-classroom

-         Ke komunikaci s rodiči všech žáků a žáky 5.-9. tříd budou učitelé využívat prioritní komunikační kanál: mail

-        Pro snadný přehled bude rodičům při distanční výuce sloužit web „Přehled výuky“

 

Na závěr výčtu organizačních změn bych rád žáky i rodiče uklidnil. Na jaře jsme společně zvládli přerušení výuky. Mezi žáky a jejich učiteli došlo k vytvoření osobních a těsnějších vztahů. Nemůžeme sice předjímat, co nám přinesou podzimní měsíce. Ale přesto si jsem jist, že situaci úspěšně zvládneme.

Přeji žákům, rodičům a zaměstnancům školy příjemný školní rok bez větších komplikací.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”