Aktuality - Informace - pobyt žáků ve škole od 25.5.

Informace - pobyt žáků ve škole od 25.5.

13. 5. 2020

Vážení rodiče žáků prvního stupně.

Informujeme vás jako zákonné zástupce žáků prvního stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020. Snažili jsme se přizpůsobit organizaci docházení do školy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, abychom mohli zajistit pobyt dětí ve škole. Bohužel to neznamená plnohodnotné obnovení výuky. Účast žáků nebude povinná. Proto dál (a nejspíš až do konce června) bude probíhat distanční výuka.

ORGANIZACE POBYTU ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den v rozsahu 4 vyučovací hodiny dopoledne. Během dopoledních aktivit se žáci budou věnovat vzdělávacímu obsahu, který škola realizuje v rámci distančního vzdělávání. Výuka angličtiny vzhledem k dodržení hygienických pravidel (pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině by se neměli měnit) bude nadále realizována pouze distančně a nikoli ve škole. Z technických důvodů nebude možné realizovat ani videomítinky dětí a učitelů. 

Pro žáky bude zajištěn oběd (bez možnosti výběru). Vzhledem k nastavení objednávkového systému školní jídelny připomínáme, že dítě ke stravování je potřeba přihlásit v portálu www.strava.cz nejpozději do 21.5. do 14:00. Po obědě budou pokračovat volnočasové aktivity pro žáky přihlášené do školní družiny maximálně do 16:00. Obsah vzdělávání odpolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina nebude poskytována.

Z personálních důvodů nebudeme moci bohužel vyhovět požadavkům, aby se během dopoledních aktivit žákům věnovali jejich třídní učitelé nebo aby žáci byli ve skupině se svými kamarády. Žáci se budou účastnit aktivit ve skupinách o počtu maximálně 15 žáků. Složení skupin bude neměnné po celou dobu. Žáci tedy nebudou moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. O zařazení žáků do skupiny rozhodne ředitel školy s ohledem na organizační zájmy školy. 

Děti musí být vybavenou rouškou, kterou budou užívat ve společných prostorách školy. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na uložení roušky (minimálně 2).

Žáky si vyzvedne určený pedagogický pracovník před budovou školy a přes šatny je doprovodí do třídy. Doprovod dospělých do budovy nebude umožněn.

Podmínky účasti:

Žák vstupující do školy musí být zdráv, nesměl přijít do styku s osobou nakaženou COVID 19, nesmí být v karanténě a v jeho rodině by neměla být osoba zařazena do rizikové skupiny. „Čestné prohlášení zákonných zástupců“ (v sekci „Dokumenty ke stažení“), že žák splňuje všechny podmínky, bude vyžadováno 25. 5. 2020 (s datem podpisu nejlépe z předchozího dne). Bez řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do školy. Prohlášení je ke stažení i na webových stránkách školy nebo jej lze vyzvednout v tištěné formě v kanceláři školy. 

Přihlášení

Pro organizační zajištění vzdělávacích aktivit potřebujeme závazné vyjádření zákonných zástupců, zda o docházku do školy mají zájem, a zda se jejich dítě zúčastní i odpoledních aktivit. Žák bude zařazen do vzdělávacích aktivit na základě závazné přihlášky. Přihlášku obdrželi zákonní zástupci do mailu. Pokud rodiče nemají možnost poslat přihlášku v elektronické podobě, mohou vyplněnou přihlášku podat přímo v kanceláři školy. Prosím, věnujte pozornost termínu odeslání či odevzdání (18.5.2020). Žáka nelze zařadit do školní skupiny později.

Organizace

Na základě zjištěného zájmu budou stanoveny skupiny s přidělenými pedagogickými pracovníky. Ve středu 20. 5. 2020 obdrží zákonní zástupci informace, do které skupiny bylo jejich dítě zařazeno, časy příchodu a odchodu do školy a o způsobu omlouvání nepřítomnosti žáka. Zároveň budou zveřejněny informace o organizaci vzdělávacích aktivit a hygienických opatřeních ve škole.

Děkujeme rodičům za jejich chápavý přístup, a za předběžné informace, které nám umožnily vytvořit si představu o potencionálním zájmu o docházku do školy.

Radek Hanuš, ředitel školy 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”