Aktuality - Info - příprava na přijímací zkoušky

Info - příprava na přijímací zkoušky

5. 5. 2020

Vážení rodiče žáků devátých tříd.

Od pondělí 11. května 2020 umožníme žákům 9. tříd kromě distanční výuky i prezenční přípravu k přijímacím zkouškám. Vítáme rozhodnutí vlády o návratu alespoň některých žáků do školy. Museli jsme však přizpůsobit organizaci konzultací dalším povinnostem učitelů českého jazyka a matematiky (jejich distanční výuka probíhá dál v plném rozsahu) a stanovit následující pravidla, aby pobyt žáků ve škole probíhal v souladu s opatřeními přijatými v souvislosti s nebezpečím šíření koronaviru.

Obsah výuky

Výuka bude koncipována jako intenzivní trénink a konzultace při přípravě na přijímací zkoušky z předmětů: ČESKÝ JAZYK a MATEMATIKA. Výuka bude probíhat dvakrát v týdnu (v pondělí a ve středu). Žáci se budou věnovat přípravě na přijímačky z konkrétního předmětu ve dvou 60ti minutových blocích (jeden blok ČJ, druhý M) s přestávkou 15 minut. Přípravě žáků 9. tříd se budou věnovat učitelé matematiky (L.Hájková a M.Stodola) a českého jazyka (L.Čechová).

Harmonogram pobytu žáků ve škole:

Skupina 9.A (pondělí, středa)

Skupina 9.B (pondělí, středa)

8:30 sraz žáků před školou, příchod učitele

8:45 – 9:45 … 1. blok

10:00 – 11:00 … 2. blok, odchod domů

8:40 sraz žáků před školou, příchod učitele

8:55 – 9:55 … 1. blok

10:10 – 11:10 … 2. blok, odchod domů

 Stravování pro žáky nebude zajištěno. Žáci si mohou přinést svačinu, pití za dodržení běžných hygienických pravidel. Žádáme žáky, aby dodrželi časy zahájení prezenční výuky (srazu před školou). V kanceláři školy nebude stabilní služba, která by je vpustila do školy později.

Před příchodem školy: 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu rouškou. Před školou při čekání na výuku by žáci měli dodržovat minimální odstupy 2 metry. Žáky před školou vyzvedne pověřený učitel, který žáky doprovodí přes šatny do učebny. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Po vstupu do budovy školy:

Žáci se přezují v šatnách do přezůvek a v doprovodu učitele se odeberou do určené učebny. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na uložení roušky (minimálně 2). V průběhu výuky ve třídě může učitel žákům dovolit roušky sejmout. Při pohybu po společných prostorech školy (na chodbách, na toaletách musí žáci roušku mít nasazenou. Učebnu jsme žákům přizpůsobili v souladu s aktuálními opatřeními. Žáci budou ve třídě sedět v lavicích po jednom se stanoveným rozestupem.

Podmínky účasti:

Účast žáků je dobrovolná. Přípravy se mohou účastnit žáci, kteří splňují následující podmínky: 1. Jsou žáky 9. třídy ZŠ Liberec U Školy, 2. Mají před sebou přijímací zkoušky na SŠ (žáci, kteří jsou přijati nebo přijímací zkoušky nedělají, se těchto konzultací účastnit nebudou). 

Zájemci budou rozděleni do dvou skupin v počtu maximálně 15 žáků. Složení skupin bude stálé, a to bez ohledu na to, zda se žák konzultací účastní i nepravidelně. Pokud by u některé skupiny přesáhl počet zájemců limit 15 žáků, přesunuli bychom nadlimitní žáky do paralelní skupiny. Kritériem pro toto rozhodnutí by byl dosavadní aktivní (resp. pasivní) přístup žáka k dosavadní přípravě na přijímací zkoušky.

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená bezpečnostní a hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování může být důvodem k vyřazení žáka z přípravy.

Složení skupin žáků stanovíme po ukončení přihlašování, ale náš zájem bude takový, aby skupiny byly tvořeny žáky jedné třídy a připravovali se pod vedením svých dosavadních učitelů.

Podmínkou zařazení žáka do přípravy na přijímací zkoušky je řádně vyplněné „Čestné prohlášení zákonných zástupců (zde). Pokud žák tento dokument nepředloží při jeho zahájení účasti v přípravě na přijímací zkoušky, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.  

Osoby s rizikovými faktory

Při zvažování zájmu účasti na přípravě k přijímacím zkouškám by měli zákonní zástupci zvážit riziko vzhledem k vlastní rodině. Ministerstvo zdravotnictví specifikovalo rizikové faktory (jsou uvedeny na Čestném prohlášení). Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Přihlášení:

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat od 11.5.2020 pravidelně každý týden ve stejném čase až do termínu přijímacích zkoušek. Žák bude zařazen do prezenčních konzultací na základě přihlášky, která bude zaslána zákonným zástupcům na jejich mailovou adresu Vyplněnou přihlášku je třeba odeslat do 7.5.2020 (tento termín je stanoven vyhláškou MŠMT). 

Odkaz na přihlášku obdrželi zákonní zástupci do mailu.

Omlouváme se za velmi striktní nastavení pravidel, která vycházejí z pokynů MŠMT v souvislosti s dílčím uvolněním přísných opatření. Děkuji žákům za dosavadní práci, rodičům za podporu. Věříme, že se nám společně Vaše děti podaří připravit co nejlépe na přijímací zkoušky.

Radek Hanuš, ředitel školy

 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”