Aktuality - Výuka - informace pro rodiče

Výuka - informace pro rodiče

15. 3. 2020

Vážení rodiče žáků školy.

Ministerstvo školství (ani jiný orgán) nerozhodlo o vyhlášení mimořádných prázdnin či přerušení výuky. Výuka žáků na základní škole by proto měla pokračovat ve formě a možnostech, které máme společně k dispozici. Uvědomuji si, že situace je pro Vás, rodiče našich žáků, velice náročná. Přesto si dovoluji Vás požádat, abychom společnými silami pomohli našim dětem zameškat co nejméně. Snahou odpovědných míst v naší zemi bude v následujících dnech udržet občany (a zejména děti) v co možná největší míře doma. Aby naše děti nepodléhaly nudě a zároveň se udržovaly v dobré „školní“ kondici, doporučuji upravit dětem denní režim tak, aby se podobal průběhu běžného všedního dne.

V pondělí 16.3.2020 a v následujících dnech poskytnou třídní učitelé a vyučující odborných předmětů prostřednictvím mailu rodičům podrobné informace o výuce a domácí přípravě žáků.

1. stupeň (1.-5. třídy):

Třídní učitele budou informovat mailem rodiče o plánu domácí přípravy na další dny a týdny. Pošlou přehled témat, která by děti měly procvičovat. A budou připraveni komunikovat s rodiči a koordinovat domácí práci dětí.

Informace k výuce angličtiny rodičům žáků 3. – 5. tříd podají konkrétní vyučující.

 

2. stupeň (6. – 9. třídy)

Protože všichni žáci mají aktivní mailové schránky a umí je používat, budou s nimi učitelé komunikovat prostřednictvím elektronické pošty (mailu), popř. jiným ve výuce běžným způsobem (web, blog apod.). Prosím, dohlédněte na to, aby děti pravidelně prohlížely došlé maily. Jsem si vědom, že některé rodiny mají s připojením k internetu doma problém, nebo že vaše děti mohou být u prarodičů, kteří rovněž internet nemají. Na druhou stranu neznám žáka staršího 11 let na naší škole, který by neměl mobilní telefon, s jehož pomocí se do své mailové schránky může podívat.

S rodiči budou učitelé jednotlivých předmětů komunikovat mailem, popř. prostřednictvím Bakalářů.

 

Jako určitý doplněk a podporu domácí přípravě svých dětí mohou rodiče využít:

- Česká televize připravila operativně komplexní výukový program „UčíTelka“, který budou moci děti sledovat na ČT2 od 9:00 do 12:00, na něho navazuje „Odpoledka“ s odbornými programy pro žáky 2. stupně. Více informací a možností získáte z webových stránek (www.ceskatelevize.cz/ucitelka)

- Provozovatel skvělého výukového programu zaměřeného na procvičování češtiny „VČELKA“ nabídl rodičům žáků šestitýdenní licenci svého programu zdarma (www.vcelka.cz).  Více informací poskytnou rodičům na 1. stupni třídní učitelé.

Technická univerzita nabízí pomoc rodinám našich žáků

Uvědomujeme si, že pro rodiče je vzniklá situace obtížná i s ohledem na zajištění „hlídání“ svých dětí. TU Liberec koordinuje pomoc prostřednictvím svých studentů. Mnoho ochotných studentů se hlásí a nabízí pomoc rodičům, kteří potřebují svým dětem zajistit dohled. 

Kontakt na fakultní koordinátorku: Ilona Sovová, Mail: ilona.sovova@tul.cz, tel.: 724 027 718

Učitelé se budou snažit, aby děti zvládly domácí přípravu v co možná největší míře samostatně, bez aktivní asistence rodičů. Následující dny (týdny) domácí přípravy budou pro nás všechny náročné, ale zároveň pro naše děti i určitou životní zkušeností ve smyslu jejich samostatnosti a zodpovědnosti.

S jakýmikoliv informacemi se mailem (popř. telefonicky) obracejte na třídní učitele, příslušné pedagogy odborných předmětů, výchovné poradkyně, zástupkyni ředitele nebo přímo ředitele školy.

Prosím Vás o pochopení a trpělivost, pokud nastanou nějaké problémy (nebo Vám učitelé neodpoví na mail obratem). Zlost, vztek a negativní emoce teď nepomohou nikomu a ničemu. I pro nás je situace náročná, protože mnozí z nás se musíme postarat jako rodiče o své děti.

Jsme tu pro Vás. Společnou komunikací a spoluprací nepříjemnou situaci zvládneme.

Děkujeme a přejeme, ať vás provází zdraví

Radek Hanuš, ředitel školy 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”