Aktuality - Volby do školské rady - jména kandidátů

Volby do školské rady - jména kandidátů

16. 9. 2019

Ředitel školy zveřejňuje k dnešnímu dni v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) a platným Volebním řádem pro volby do školských rad (vydaným Statutárním městem Liberec) jména navržených kandidátů z řad oprávněných osob pro volby do Školské rady.

 

 Školská rada je volený orgán školy. Schází se minimálně dvakrát ročně, mezi její pravomoci patří schvalování rozpočtu a organizačního řádu školy či hodnocení práce vedení školy. Školská rada naší školy bude šestičlenná. Tvořit ji budou 2 zástupci zřizovatele, 2 zvolení pedagogové školy a 2 zvolení zástupci oprávněných osob. Funkční období členů školské rady je 3 roky a končí v roce 2020.

 

 Volby zástupce oprávněných osob do Školské rady se uskuteční ve čtvrtek 26.9.2019  v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce žáka naší školy má právo a možnost se v době mezi 16:30 - 18:30 hod. dostavit do volební místnosti (v prostoru 4. oddělení školní družiny v přízemí hlavní budovy školy vedle vstupu do školní jídelny) a provést volbu kandidáta.

 

Ředitel školy obdržel v řádném termínu následující návrhy na kandidaturu pro volby do školské rady:

Zástupce oprávněných osob:

pan Ing. Jaroslav Rašín, zákonný zástupce 2 žáků (5.B a 7.B)


pan Ing. Vladislav Rozsypal, zákonný zástupce 2 žáků (1.B a 3.A)


 Hlasování

 ·         Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volič upraví hlasovací lístek tak, že označí křížkem jméno vybraného kandidáta.

 ·         Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Pokud volič není osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost (např. platným občanským průkazem).

 ·         Zvolen bude kandidát, který ve volbách získá více hlasů.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”