Aktuality - Doplňovací volby do školské rady 26.9.

Doplňovací volby do školské rady 26.9.

1. 9. 2019

Vážení rodiče,

Zřizovatel školy, Statutární město Liberec, se rozhodl s účinností od roku 2019 zvýšit počet členů školských rad základních škol v Liberci ze tří na 6 členů. Vedení školy proto musí v co nejkratší době zorganizovat doplňovací volby do školské rady Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, p.o.

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, p.o. „DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY“.

Školská rada je volený orgán školy.  Mezi její pravomoci patří např. schvalování výroční zprávy a změn školního řádu či Školního vzdělávacího programu. Rovněž se vyjadřuje k hodnocení práce ředitele školy. Funkční období členů školské rady jsou 3 roky. Funkční období stávající školské rady tedy končí na podzim roku 2020.

Školská rada zřízená při ZŠ Liberec, U Školy 222/6 p.o. bude mít od školního roku 2019/2020 6 členů: 2 zástupce zřizovatele, 2 pedagogy, 2 oprávněné osoby (zákonný zástupce žáka).  

Doplňovacími volbami je proto třeba doplnit aktuální školskou radu o jednoho zástupce oprávněných osob a jednoho pedagoga.

Volební komise stanovila harmonogram voleb pro oprávněné osoby:

Harmonogram doplňovacích voleb do školské rady 2019:

do 11. září 2019 lze podávat řediteli školy návrhy na kandidáty do školské rady. Podání lze uskutečnit osobně (do rukou ředitele školy)nebo poštou na adresu ředitele školy.

        „Návrh“ musí obsahovat:

1.                  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu

2.                  2. podpis navrhovatele

3.                  3. musí být přiloženo vlastnoručně podepsané „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou

(oba dokumenty na www.zsuskoly.cz/Dokumenty školy/Dokumenty ke stažení)

Kandidáta pro volby může navrhovat každý zletilý občan, může navrhnout i více kandidátů. Může navrhnout i sám sebe.

16. září 2019 bude zveřejněna na webových stránkách a ve veřejně přístupném prostoru školy (vestibul budovy A) listina kandidátů

- 26. září 2019 – proběhnou VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY, v průběhu tříd.schůzek

Voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost, hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden ze zákonných zástupců

30. září 2019 budou oznámeny výsledky voleb prostřednictvím webových stránek a na veřejně přístupném místě školy (vestibul budovy A) 

 Prosím rodiče, aby navrhli kandidáty na místo jednoho zástupce oprávněných osob ve školské radě a své návrhy mi předali do středy 11.9..2019.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”