Aktuality - Zápis prvňáčků 25.4.

Zápis prvňáčků 25.4.

20. 4. 2019

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v jeho platném znění, vyhlašuje ředitel školy zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020.

Zápis se týká především dětí narozených v době od 1.9.2012 do 31.8.2013 (tzn. těch, které dosáhnou 6 let do 31.8. 2019) a rovněž dětí, které získaly odklad povinné školní docházky.  Na žádost zákonného zástupce může být do povinné školní docházky zařazeno i dítě, které dovrší  6 let do 31.12.2019. K tomu je třeba doporučení pedagogicko – psychologické poradny (dále PPP)Děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2020 musí mít doporučení jak z PPP, tak od dětského lékaře.

Termín zápisu: ve čtvrtek 25. dubna 2019 v době od 14,00 - 18,00 hodin v „malé“ budově školy, v ulici 28. října 94/31, Liberec 7. 

 

Průběh zápisu: 

Děti výše uvedené se dostaví v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. Zákonný zástupce nejprve absolvuje administrativní část zápisu u zapisovatele, při které předloží následující dokumenty: 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, popř. Žádost o odklad (vytiskne z el.portálu viz informace níže), 2. svůj platný doklad totožnosti, 3. rodný list dítěte. Po zaevidování žádosti vyčkají rodiče se svým dítětem na vyzvání ke konkrétní zápisové komisi. Praktická část zápisu probíhá tak, že předškolák absolvuje individuálně za asistence paní učitelky motivační aktivity zaměřené na ověření dovedností školní zralosti. Rodiče jsou zápisu přítomni, komunikují s asistentem zápisu, získají potřebné informace k organizaci výuky v 1. třídě.

 

ELEKTRONICKÝ PORTÁL: Statutární město Liberec vytvořilo elektronický portál pro zápis do všech libereckých základních škol. Odkaz na portál: https://zapisyzs.liberec.cz/Tento portál slouží jako podpora školám i rodičům pro zápis budoucích prvňáčků. Do 24.4.2019 musí zákonný zástupce zaevidovat budoucího prvňáčka v systému, vygenerovat a vytisknout si „ŽÁDOST O PŘIJETÍ“ (popř. Žádost o odklad). Elektronický portál obsahuje i rezervační systém pro zápis.  

REZERVAČNÍ SYSTÉM: Váš zápis lze rezervovat na přesný termín, vyhnete se tak nepříjemnému čekání.  Rezervaci lze učinit prostřednictvím elektronického portálu přes vygenerovanou žádost. 

 

Výsledky zápisu:

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (rodiče vyplní na místě při zápisu) a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti. Na základě možností školy, danými stavebně technickými determinanty a hygienickými normami,  otevře naše škola v  příštím školním roce dvě první třídy s celkovým maximálním počtem 50 žáků. Pokud rodiče budou chtít využít svého práva nahlédnout do spisu, mohou tak učinit 30.4. v době od 8:00 do 10:00.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Liberec, U Školy 222/6 ve školním roce 2019/20:

1. Místo trvalého pobytu ve školském obvodu školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou (viz seznam spádových ulic níže). Všechny děti splňující 1. kritérium budou přijaty.

Dále budou děti přijímány dle následujících kritérií:
2. dítě, nemá trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ, ale má alespoň jednoho sourozence ve škole

3. dítě, nemá trvalý pobyt ve školském obvodu ZŠ, ale je aktivně zapojeno do programu Podpory sportovně talentované mládeže (na základě jmenného seznamu libereckého oddílu ledního hokeje a krasobruslení)

4. dítě s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

 

Odklad povinné školní docházky 
Pokud zvažují rodiče odklad povinné školní docházkymusí být jejich žádost o odklad doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo speciálního pedagogického centra – SPC) a vyjádřením odborného lékaře či klinického psychologa. Tuto žádost spolu s oběma doporučeními je nutné předat vedení školy nejpozději do 31.5. 2019.

Děti, které získaly loni odklad docházky, se musí znovu dostavit k zápisu. Fakt, že dítě obdrželo odklad povinné školní docházky ve správním řízení v loňském roce, nemá žádný vliv na výsledek správního řízení ve věci nové žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Výsledky zápisu budou oznámeny:

1. zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na dveřích ve vestibulu budovy I. školy U Školy 222/6 a na dveřích hlavního vchodu budovy II. 28. října 94/31), 
2. na webových stránkách školy (www.zsuskoly.cz). 
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 17.5.2019. 

 

Spádový obvod Základní školy, Liberec, U Školy 222/6:

Americká (od ulice Na Františku po ulici Čerchovskou), Arne Nováka, Beskydská, Cechovní, Čerchovská, Dalimilova, Doubská (č. p. 339, 356, 169, 1009, 1002, 1207, 1077), Družstevní, Gagarinova, Hanychovská (č. p. 622, 743, 509, 454, 328, 463, 539, 557, 401, 552, 400, 413, 781, 610, 402, 758, 447, 565, 419, 483, 596, 602, 482, 481, 416, 550, 548, 394, 549, 540, 575, 541, 564, 832, 559, 879, 899, 857) Herbenova, Holečkova, Hraničářská, Husitská, Jeronýmova, Ještědská (č. p. 191, 253, 480, 481, 58, 374, 44, 360, 316, 45, 57, 387, 55, 52, 123, 124, 120, 422, 126, 125, 156, 51, 50, 515 -517, 535, 46), Jetelová, Jilmová, Jugoslávská, Kaprova, Karolíny Světlé, Klatovská, Klempířská, Kobrova, Kralická, Krkonošská, Krymská, Křižíkova, Langrova, Letní, Lounská, Máchova, Mostecká, Na Bojišti (od Volgogradské po Americkou), Na Louce, Nádraží (bez č.p. 294), Nákladní, Opočenská, Osadní, Ostružní, Pačesova, Palackého, Palmová, Příční, Rovná, Řepná, Řezbářská, 28. října, Slepá, Šeříková, Šumavská, Těšínská, Topolová, U Křížku, U Pekáren,    U Plovárny, U Stadionu, U Školy, U Zlatého potoka, Úzká, V Údolí, Vajsova, Volgogradská (od Ještědské ke Kubelíkově), Votočkova.

 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”